525 reputation
2 1

chmullig

Student, analyst, sometimes python programmer.